Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen

BusinBedrijf en een (potentiele) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BusinBedrijf bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens begrepen elektronische communicatie.

Artikel 2. Offertes / Overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van BusinBedrijf zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.

2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de webshop, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door BusinBedrijf is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door BusinBedrijf zijn bevestigd.

4. BusinBedrijf heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor BusinBedrijf tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van BusinBedrijf automatisch voor nabestellingen.

6. Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens BusinBedrijf.

Artikel 3. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/bedrijf.

2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door BusinBedrijf is overeengekomen - het moment (naar keuze van BusinBedrijf) waarop BusinBedrijf de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.

3. Wanneer de BusinBedrijf voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de wederpartij verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door BusinBedrijf opgegeven adres, bij gebreke waarvan de wederpartij aan BusinBedrijf schadevergoeding verschuldigd is.

4. Indien de wederpartij van BusinBedrijf niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij en/of – indien vervoer of verzending door BusinBedrijf is overeengekomen – voor rekening en risico van de wederpartij nogmaals vervoerd of verzonden worden.

5. Indien de wederpartij voor de duur van 10 werkdagen blijft weigeren af te nemen, is BusinBedrijf gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding" lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 4. Herroepingsrecht (annulering)

1. Wederpartij heeft na de totstandkoming van de overeenkomst tot 7 werkdagen na ontvangst van de zaak het recht de bestelling te annuleren, zij het dat BusinBedrijf te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.

2. De voorwaarden die BusinBedrijf stelt bij annulering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):

• Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van BusinBedrijf.

• De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de koper. Indien koper de zaak persoonlijk aan het bezoekadres van BusinBedrijf wenst te retourneren dient koper daartoe eerst een afspraak te maken.

3. Kosten en schades die voor BusinBedrijf gepaard gaan met de annulering zullen in ieder geval in rekening worden gebracht.

4. Het recht tot annulering geldt niet in geval van:

• Speciaal voor wederpartij bestelde of samengestelde producten;

• Producten waarvan BusinBedrijf uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

Artikel 5. Levertijd

1. Door BusinBedrijf opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Indien er sprake is van overmacht kan BusinBedrijf hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

3. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij BusinBedrijf schriftelijk in gebreke te stellen.

4. De door BusinBedrijf opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

5. Het is BusinBedrijf toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering

geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is BusinBedrijf bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is BusinBedrijf er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door BusinBedrijf bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.

2. Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden.

Indien door BusinBedrijf een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding

1. Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door BusinBedrijf ontbonden worden in de volgende gevallen:

indien de wederpartij niet correct aan zijn verplichtingen voldoet; indien na het sluiten van de overeenkomst aan BusinBedrijf omstandigheden ter kennis komen die BusinBedrijf goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien BusinBedrijf de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. in genoemde gevallen is BusinBedrijf bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het

recht van BusinBedrijf schadevergoeding te vorderen.

2. In geval van ontbinding door BusinBedrijf is de wederpartij jegens BusinBedrijf schadeplichtig, onverminderd het recht van BusinBedrijf om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.

Artikel 9. Garantie

1. De wederpartij heeft jegens BusinBedrijf enkel recht op garantie indien en voor zover aan BusinBedrijf (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van BusinBedrijf of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is BusinBedrijf niet gehouden.

2. De wederpartij heeft jegens BusinBedrijf enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle

betalingsverplichtingen jegens BusinBedrijf heeft voldaan.

3. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door BusinBedrijf geleverde zaken blijven het eigendom van BusinBedrijf totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met BusinBedrijf gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Door BusinBedrijf geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.

3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.

4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BusinBedrijf dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin BusinBedrijf haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BusinBedrijf zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht BusinBedrijf zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen

1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken.

Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

• of de juiste zaken zijn geleverd;

• of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal)

overeenstemmen met het overeengekomene;

• of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan BusinBedrijf te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt BusinBedrijf geacht correct geleverd te hebben

3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt BusinBedrijf klachten niet in behandeling.

4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient de wederpartij ingeval van een klacht aan een zaak, deze zaak aan BusinBedrijf te retourneren ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door BusinBedrijf geschiedt niet aan huis.

5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan BusinBedrijf worden geretourneerd.

6. De wederpartij dient zelf en voor eigen rekening en risico voor het feitelijk retourneren zorg te dragen. Eventuele schades (incl. transportschades wegens slecht/niet inpakken) zijn voor de klant en worden in mindering gebracht op de credit.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van BusinBedrijf of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door BusinBedrijf afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en:

• in Euro

• exclusief BTW

• exclusief verzend- of transportkosten

• af fabriek/bedrijf

2. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.

3. Indien BusinBedrijf met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is BusinBedrijf niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien BusinBedrijf kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen.

4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens BusinBedrijf.

Artikel 14. Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt vooruitbetaling, doch uiterlijk een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, op een door BusinBedrijf aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

2. BusinBedrijf heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de wederpartij doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijk (handels)rente geldt.

4. Is de wederpartij in verzuim, dan komen alle werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, doch ten minste tegen het (forfaitaire) bedrag begroot conform Rapport Voorwerk II.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van BusinBedrijf en de verplichtingen van de wederpartij jegens BusinBedrijf onmiddellijk door BusinBedrijf opeisbaar zijn.

6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot conservatoire beslaglegging ten laste van BusinBedrijf.

7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. BusinBedrijf is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van BusinBedrijf of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie" van deze voorwaarden.

2. De aansprakelijkheid van BusinBedrijf is te alle tijde beperkt tot het bedrag dat enige assuradeur van BusinBedrijf in een onderhevig geval aan BusinBedrijf uitkeert.

3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en BusinBedrijf aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van BusinBedrijf beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. In geen geval is BusinBedrijf aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daar onder uitdrukkelijk begrepen.

5. De wederpartij vrijwaart BusinBedrijf voor aanspraken door derden.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BusinBedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BusinBedrijf niet in staat is haar verplichtingen na te komen, vertraging in de levering door leveranciers van BusinBedrijf en werkstakingen in het bedrijf van BusinBedrijf daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BusinBedrijf opgeschort. Gedurende overmacht heeft BusinBedrijf altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting voor BusinBedrijf tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop BusinBedrijf haar verplichtingen had moeten nakomen heeft de wederpartij – met inachtneming van artikel 5 lid 2 - het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien BusinBedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Gedeeltelijke ongeldigheid

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Van toepassing is uitsluitend Nederlands recht. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Geschillen welke uit een overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Waalwijk.